Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Śr25112020

Ostatnie zmianyPt, 19 Lut 2016 4pm

Back Jesteś tutaj: Start Działajmy w NGO Organizacje pozarządowe PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Fundacja Na Rzecz Programu Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE

nr KRS: 0000008844
Status OPP: 13 marca 2005 r.
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.

2. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

3. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Status OPP: 22 września 2006 r.
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

4. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

5. Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000013532
Status OPP: 16 listopada 2005 r.
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA" w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
Status OPP: 10 września 2004 r.
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.

7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Status OPP: 16 lutego 2006 r.
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

8. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda" Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693
Status OPPP: 5 grudnia 2006 r.
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

9. Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska
nr KRS: 0000002681
Status OPP: 08 lutego 2008 r.
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817
Status OPP: 9 września 2008 r.

11. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Status OPP: 18 września 2008 r.

12. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Status OPP: 20 października 2008 r.

13. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

14. Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności
nr KRS: 0000058731
Status OPP: 10 września 2009 r.
Cele statutowe: działalność dobroczynna polegająca na przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności, zmniejszaniu obszarów niedożywienia i głodu, łagodzeniu skutków ubóstwa bezdomnych i rodzin wychowujących dzieci.

15. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Status OPP: 21 października 2009 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.

16. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „IN-NI”
nr KRS: 0000081653
Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.

17. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
nr KRS: 0000006849
Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

18. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

19. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
nr KRS: 0000279536
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.
Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i demokracji, upowszechniania praw człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej  do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.

20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

21. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS"
nr KRS: 0000003736
Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

22. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”
nr KRS: 0000409689
Status OPP: 27 stycznia 2012 r.

II. Kościelne osoby prawne

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
nr KRS: 0000245275
Status OPP: 18 listopada 2005 r.
Cele statutowe: całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób oraz w stopniu umożliwiającym im godne życie.

2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
nr KRS: 0000335461
Status OPP: 24 sierpnia 2009 r.
Cele: świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.

III. Terenowe jednostki ogólnopolskich opp

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/ Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
TPD Śląski Oddział Regionalny, numer KRS:  0000131323
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

2. Caritas Archidiecezji Katowickiej / Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa", Ośrodek Święta Elżbieta
Status OPP: 16 listopada 2004 r.
„CARITAS” Archidiecezji Katowickiej, numer KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.

3. Polski Związek Filatelistów/ Oddział w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 8 września 2005 r.
Zarząd Główny PZF, numer KRS:  0000201405
Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo- filatelistycznych.

4. Polski Związek Niewidomych / Oddział w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
Okręg Śląski PZN, numer KRS:  0000012847
Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

5. Polski Czerwony Krzyż / Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
PCK – Zarząd Główny, numer KRS: 0000225587
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

6. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP / Ochotnicza Straż Pożarna „Remiza”  w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 14 września 2004 r.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, numer KRS: 0000116212
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

7. Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie / Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych  „Halembianka”
Status OPP: 23 lutego 2005 r.
Olimpiady Specjalne Polska, numer KRS:  0000190280
Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska / Hufiec im. Łucji Zawada w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 16 lutego 2004 r.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, numer KRS 0000273051
Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

9. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych / Oddział w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 31 maja 2005 r.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, numer KRS 0000106108
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

10. Chrześcijańska Służba Charytatywna / Filia w Rudzie Śląskiej
Status OPP: 27 października 2004 r.
Chrześcijańska Służba Charytatywna, numer KRS 0000220518
Cele statutowe:   upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności, popularyzacja postaw prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy.

11. Związek Górnośląski / koła: Bykowina, Godula - Orzegów, Halemba, Kochłowice, Ruda, Wirek - Czarny Las
Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
Związek Górnośląski, nr KRS 0000030109
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

12. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Status OPP: 6 września 2005 r.
Klub SHDK RP przy KWK „Bielszowice”, Klub SHDK RP przy KWK „Pokój”, Klub SHDK RP im. Henryka Dunanta przy RSM, nr KRS  000186577
Cele statutowe: popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa; szkolenia aktywistów i  organizatorów honorowego krwiodawstwa, działalność edytorska popularyzująca
honorowe krwiodawstwo, ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi; rozpowszechnia prasę i wydawnictwa Stowarzyszenia; podnoszenie świadomości społecznej nt. honorowego krwiodawstwa.

 IV. Organizacje spoza Miasta działające na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie „Castellum”
Status OPP: 2 lipca 2004 r.
nr KRS: 0000205632
Cele statutowe: ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych pod opieką Fundacji „Zamek Chudów”, w tym zamku w Chudowie oraz pozostałości zamku i domu Karola Goduli w Rudzie Śląskiej; wpieranie Fundacji "Zamek Chudów" w akcjach kulturalnych i edukacyjnych.

2. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
nr KRS: 0000018926
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.